Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Jannet kraamzorg

De leveringsvoorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden voor de kraamzorg van BO geboortezorg en zijn van toepassing op alle door Jannet kraamzorg afgesloten kraamzorgovereenkomsten. Inschrijving vindt plaats door ondertekening van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst wordt er tevens gewezen op de voorwaarden. De algemene voorwaarden voor de kraamzorg van BO geboortezorg vind je op de website van Jannet Kraamzorg (www.jannetkraamzorg.nl). Jannet Kraamzorg is lid van de organisatie kraamzorg 1 op 1.

De te leveren zorg:

 • Jannet Kraamzorg biedt zorg op maat;
 • Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP (Landelijk Indicatie Protocol) bepaald. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan jullie in rekening gebracht;
 • Bij verzekerden wordt afhankelijk van de polis een eigen bijdrage in rekening gebracht per uur geleverd zorg. In 2019 is dat € 4.40 per uur;
 • Jannet Kraamzorg doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal Jannet Kraamzorg vervanging leveren van kraamzorgcollega`s in de regio. Om de kwaliteit van zorg te garanderen.

Rond de derde dag zorg word je gebeld of jullie tevreden zijn over de ontvangen zorg door de collega kraamverzorgende. Indien de zorg niet naar wens is zal Jannet Kraamzorg met jullie zoeken naar een passende oplossing. Dit genoemde punt is alleen van kracht als jannet Kraamzorg niet zelf in staat is de zorg te verlenen.

 • De prioriteit van Jannet kraamzorg is de zorg voor moeder en kind en het overige gezin. De huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt. Jannet Kraamzorg  streeft ernaar deze taken zo goed mogelijk te doen;
 • Minimale zorg afname per zorgdag is 3 uur;
 • Kraamzorg uurtarief is €49.69.

ARBO-richtlijnen (arbeid omstandigheden wet)

 • Jannet Kraamzorg werkt volgens de ARBO- richtlijnen;
 • De werklocatie moet veilig en werkbaar zijn. Indien na beoordeling van de kraamverzorgende dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet;
 • Tijdens de bevalling en kraamtijd dient het bed van de kraamvrouw op een hoogte van 80 cm te staan.

Annulering:

 • Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve kosten worden in rekening gebracht, behalve als er wordt geannuleerd op medische gronden.

Ongewenst gedrag:

 • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, alcohol en drugs gebruik, (dreigen met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

Aansprakelijkheid:

 • Jannet kraamzorg kan aansprakelijk gesteld worden bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid zijn veroorzaakt. Dit moet worden aangetoond;
 • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de client wordt niet vergoed.
 • Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen en veilige materialen. Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed;
 • Een melding van schade dient binnen 24 uur schriftelijk te geschieden bij Jannet Kraamzorg;
 • Bij schade wordt er voor de client een beperkte eigen risico gehanteerd van €50,-.

Verstrekking volmachten

 • Wij maken geen gebruik van bankpassen, codes en/of creditcards van de client.

Klachten

 • Een klacht over de organisatie en/of zorgverlener dient schriftelijk te worden gemeld bij Jannet kraamzorg. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, dan kan de klacht gemeld worden bij de klachtenfunctionaris van de BO (Branche Organisatie) geboortezorg.

Adresgegevens van BO geboortezorg: Wet de Verenigde Naties 1, 3527 KT Utrecht.

Geheimhouding en Privacy

 • Jannet Kraamzorg dient gegevens over de client en de pasgeborene te bewaren;
 • Het bewaren van de persoonsgegevens, wordt zorgvuldig gedaan;
 • Bij het beëindigen van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de  wettelijke termijn periode ter beschikking blijven tot Jannet Kraamzorg en de client. Indien gewenst kan de client een schriftelijk copy aanvragen;
 • Jannet kraamzorg zal zonder schriftelijk toestemming van de client geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en Kraamzorg Janet wettelijk de meldcode kindermishandeling zal moeten naleven;
 • De verloskundige is nauw betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derde beschouwd.

-Jannet Kraamzorg – Harskamp – 06-25553076 – www.Jannetkraamzorg.nl – kvk 75923327

-KCKZ75923327 – rekening nummer NL49 Rabo 0346016797-

Neem contact met me op!